BUỔI HỌC NGOẠI KHÓA ĐẦU TIÊN CỦA LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP HÈ.

Thông tin về buổi ngoại khóa đầu tiên của lớp giao tiếp hè AMA Quảng Ngãi